Dursun Ali Erzincanlı – Ya Rab

Dursun Ali Erzincanlı – Ya Rab

Admin Yorum yapılmamış1914-1990 yılları arasında Darende’de yaşamış olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks) yapmış olduğu hizmetlerle 20.yüzyıla damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerdendir.

Aynı zamanda mutasavvıf bir şâir olan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi(ks)’nin en önemli eseri şiirlerini bir araya getirdiği Divan-ı Hulûsi-i Darendevi’dir.

Küçük yaştan itibaren ilahi ilham ile kaleme aldığı şiirlerini 1986 yılında bu eserde toplayan Osman Hulusi Efendi(ks) eserin gelirlerini Darende’ye 200 yataklı bir Devlet Hastanesi yapılması yönünde vasiyet etmiştir. 1990 yılında vefâtından sonra Kendi kurmuş olduğu Vakfı tarafından hizmetleri devam ettirilirken; 2006 yılında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi hizmete başlamıştır.

O’nun yazmış olduğu şiirler günümüzde akademisyenlerin araştırmalarına konu olmakta ve farklı sanatçılar tarafından da ilahi albümlerinde seslendirilmektedir.

Tasavvuf Musikîsi ve Şiir Seslendirmenlerinden; Dursun Ali Erzincanlı, Senâi Demirci ve Münib Engin Noyan’ın Divan-ı Hulûsi-i Dârendevî’den şiirler seslendirdiği Nasihat-2 Albümü 2005
yılında hazırlanmış ve büyük beğeni görmüştür.

Sanatçılar çeşitli dönemlerde Darende başta olmak birçok şehirde düzenlenen Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Kültür Etkinliklerine katılarak Divan-ı Hulusi-i Darendevî’den şiirler seslendirmiştir.

Şiirin sözleri şu şekildedir:
1. Kara yüzümle geldim kapına eyle atâ yâ Rab
Dileğim isteğim senden hemân ancak rızâ yâ Rab

2. Sana döndür başımı gayrılardan yüz çevirtdirip
Yolunda ola cân u başım hep fedâ yâ Rab

3. Bu ömrüm varını râh-ı rızânda etdirip yağma
Vücûdum olmaya nâ-hak yere bâd-ı hevâ yâ Rab

4. Bekâyı hazretinde bula devletler ola bâkî
Oluban mahv-ı mutlak hem fenâ-ender-fenâ yâ Rab

5. Utandırma yarın dergâhına vardıkda aczimle
Edeyim nusretinle kıldığım ahde vefâ yâ Rab

6. Bu gönlün cümle maksûd u murâdı hem penâhısın
Anınçün yüz tutup dergâha kıldım ilticâ yâ Rab

7. Senin emrine mahkûm cümlesidir taht-ı hükmünde
Kamu mahlûk u âlem ins ü cân arz u semâ yâ Rab

8. Buyurmuşsun kim yansa aşk ile bulup devlet
Olur âşıklarıma vasl-ı dîdârım salâ yâ Rab

9. Bu âciz kulunu kâfile-i aşkdan cüdâ kılma
Bakıp noksânıma rahmınla et afv u atâ yâ Rab

10. Habîbin hürmetine eyle mağfûr cümle ihvânı
Katında eyle makbûl derdlerine kıl devâ yâ Rab

11. Ayırma bizi yârın sohbet-i vasl-ı likâsından
Enîsimiz ola tâ kim Muhammed Mustafâ yâ Rab

12. Bu tende cân u varım Hazret-i Hakkî vü ihvânım
İki cihânda kılma beni anlardan cüdâ yâ Rab

13. Alıp himmet bulup feyz-i nazar anın kemâlinden
Anınla eyle sırr-ı hafîne âşinâ yâ Rab

14. Beni derdi ile anın dem-â-dem derd-mend eyle
Meşâmıma getirsin bûyunu bâd-ı sabâ yâ Rab

15. Dilimi gayrılarla gâfil etme zikr ü fikrinden
Senin fikrinle bulsun cân u gönlüm müntehâ yâ Rab

16. Değiştirme bu eşkâl ile haşr et Yevm-i Mahşer’de
Beni rüsvâ-yı âlem eyleme Rûz-ı Cezâ yâ Rab

17. Hulûsî rû-siyâhın eyleyip matlûbunu is’âf
Visâlin îdine erdir ana göster likâ yâ Rab

Detaylı Bilgi İçin:

www.hulusiefendivakfi.org.tr
www.facebook.com/HulusiEfendiVkf
www.twitter.com/HulusiEfendiVkf
www.youtube.com/HulusiEfendiVkf
www.instagram.com/HulusiEfendiVkf
bilgi@hev.org.tr

Comments

0 comments

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir